Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :

ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติและความเป็นมาของจริยธรรมการวิจัย การพิจารณาความเปราะบาง  การประเมินประโยชน์ต่อความเสี่ยง/อันตราย กระบวนการขอความยินยอม/การรักษาความลับ  And  Conflict  of  Interest Issue  กรณีศึกษา โครงร่างการเสนอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  แนวคิดและหลักการของ GCP  ความรับผิดชอบของนักวิจัย ความรับผิดชอบของกรรมการจริยธรรม การวิจัยสำรวจ/วิจัยตลาด  การนำหลักการ GCP สู่การวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการนำหลักการ GCP สู่การพัฒนา Medical device

ห้องเรียน. :
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสังคมศาสตร์

จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ระยะเวลา : -